మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Monday, 21 May 2012

మంచిది

చెడు చెయ్యటమే మంచంటే
చెడ్డవాళ్లకూ చెడుకునూ...

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు