మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Monday, 4 June 2012

తప్పు తప్పునిప్పుతో ఆర్పాలని చూస్తే
ఏం మిగులుతుంది బూడిద.....

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు