మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Monday, 4 June 2012

పోరాటపు ఏడుపుబాల్యపు ఏడుపులో పోరాటం
ఇప్పుడు పోరాడలేని ఆరాటంతో ఏడుపు

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు