మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Thursday, 14 June 2012

గుడ్డొచ్చి ...
ఏమిటి వెక్కిరిస్తున్నావ్ ?


నీ నునుపు నాకు లేదనా ?
సెల్లు ఫోనుల సిల్లి కబుర్ల తో
నేటి తరం కూడా నీ లాగే
తుల్లిపడుతోంది
కాని నడక తెలిసింది
నడత నేర్చినదీ మేమే ..
వెచ్చగా వోదిగివుండటం
నేర్చుకుంటే నువ్వు కూడా ఎదుగుతావ్.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు