మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Tuesday, 3 July 2012

వెంటాడే బాల్యం


వాడే

గరుకు సమాజంతో రాపాడి

ముదిరి పోతున్నాడు.


వాడే

ఇరుకు బతుకులో

ఇమడలేక ఎదిగి పోతున్నాడు

వాడే

తిరిగిరాని బాల్యం కోసం

మదన పడుతున్నాడు.


వాడే

తన సున్నితత్వాన్ని

తిరిగి పోందాలనుకుంటున్నాడు


వాడే వాడే

వా.........డే

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు