మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Sunday, 29 July 2012

test

var objectsQuery = "select id from object_url where url in ('http://example.com/xyz', 'http://example.com/abc', ')http://www.facebook.com/groups/kavisangamam/permalink/426604380725653')";
var likesQuery = "select object_id from like where object_id = {0}";

FB.Data.query(objectsQuery).wait(function (objectRows) {
console.log(objectRows);

FB.Array.forEach(objectRows, function (objectRow) {
FB.Data.query(likesQuery, objectRow.object_id).wait(function (likeRows) {
console.log(likeRows);
})
});
});

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు