మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Thursday, 27 September 2012

ఓర్నాయనో !!!

ఇంత హోరైతే

దేవునికైనా బోరే...


సంకటహరుని పేరుతో

ఆటంకాలను అందించే భక్తికి పేరేమిటో..


చిందుల వెనుక ఇంధనం

ఇదేనా దేవునికి వందనం.


దేవుడా

మరి నిన్నెవరు రక్షించాలయ్యా.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు