మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Tuesday, 2 October 2012

అకాల వర్షానికి,
ఆసుపత్రి గల్లాపెట్లె పొంగుతోంది.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు