మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Thursday, 20 December 2012

శుభ్రశీలి

అతడొక్క ఈల వేస్తే
వీధిలోని ఆడోళ్ళంతా ఒక్కనిమిషం ఆగరు.
మూలనున్నదంతా స(పో)గేసుకుని
మూకుమ్మడిగా చుట్టుముడతారు.


బ్యుటీషియన్ కోర్సేం చెయ్యలేదు కానీ
బ్యూటిఫికేషన్ లో మాత్రం ముందుంటాడు.


తత్వం తెలుసోలేదో
జీవనవ్యర్ధాలనెపుడూ
దూరానుంచమనే సత్యాన్ని
ఆచరించి చూపెడుతుంటాడు.


మనం వొంపినింపుతున్న మురికిగుండా
అతని బావాలేవీ బయటికి కనిపించవు.
అయినా బతుకెంత భారమో చెప్తున్నట్లు
తనబండి లాగుతుంటాడు..


ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు