మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Sunday, 13 January 2013

నేతిబీర

రొయ్యకూ వుంటాయి బారెడు మీసాలు
గూగుల్ కూ తెలుస్తాయి బోలెడు విషయాలు
అది రోషమూ కాదు, ఇది జ్ఞానమూ కాదు.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు