మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Sunday, 13 January 2013

చిత్తుప్రతిని సిద్దం చేసుకో ముందు

నమ్మరా జీవితం చాలా విలువైందని
నమ్మకం దాన్ని నిజం చేసేందుకు సహకరిస్తుంది.

ఆవహింపజేసుకో ఉన్నతమైనదాన్నే ఎపుడైనా
అదే ఏదోరోజుకు నిజంగానే ఉన్నతిని నీతో మిగుల్చుతుంది.

బెసకని మాటలనే నోట పలికించేందుకు ప్రయత్నించు
ఆ ప్రయత్నమే ఓరోజుకు వ్యక్తిత్వానికో నిలకడనిస్తుంది.


చెరగని నవ్వుని పెదాలపై, మెరిసే పలకరింపును నేత్రాలపై
అద్దుతూ వుండు, అద్దకమే ఓ రోజుకు హత్తుకుపోతుంది.

తలపడే గడబిడల దారాలనైనా ఓ కట్టా! చిక్కులుతీస్తుండు
జీవితం సరళంగా నడిచిపోయే దారి నీకోసమే ఏర్పడుతుంది.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు