మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Thursday, 25 April 2013

హైదరా బాధితులు - 1

వరదలు ముంచెత్తినా,

పండుగలు ముంపెత్తినా,

ట్రాఫిక్ వరదలో భేఫికర్ గుంటారు.

ఔరా ! హైదరా బాధితులు.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు