మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Thursday, 25 April 2013

హైదరా బాధితులు - 2

పండుగ జండా ఎగిరినా,

విందుల టెంటు లేచినా,

దారితప్పులు జరుగుతుంటే

హోరెత్తక తిరుగుతారు.

ఔరా ! హైదరా బాధితులు

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు