మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Friday, 26 April 2013

హైదరా భాదితులు -5


వర్షంకురిసే వేళ,
వెనిస్ నగరానికేమీ తీసిపోదు.
ప్రాచీన సౌందర్యాన్ని
ప్రాచీనంగానే వుంచుకునే సదనం
అయ్యో ! అభాగ్యనగరం

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు