మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Sunday, 28 April 2013

హైదరా భాదితులు 8


నాలాతూముల్లా నగరాన్ది
మగర్ సోసలిజం
నల్లాలూ, డ్రైయిన్లూ కుశాలుగా కల్సే తిర్గుతయి.
రక్తం కల్వకున్నా నిళ్ళైనా కల్వనీరా భయ్
ఈ హై డర్ బాదుడు నగరాన

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు