మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Thursday, 25 April 2013

ఏకోన్ముఖం


కాలం
గతజ్ఞాపకాల్లో మరణించిన వాళ్ళని
కనీసం చూడదు....
తనతో నడిచేవాళ్ళతోనే
కరచాలనం చేస్తుంది!

చెట్టు
కొత్త చిగుర్లు తొడిగేటప్పుడు
ఎండుటాకులను స్పర్శించవు
ప్రయాణమంటే అంతే.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు