మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Thursday, 18 April 2013

ఛాయామాత్రంగా

గోడమీది స్నేహాలు కూడా నీడలే,
కొన్ని సార్లవి ఎన్నో భావాలను పంచుకుంటాయి.

కనిపించేదంతా నిజంకాకపోయినా,
కనిపించటం నిజమే కాదా.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు