మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Wednesday, 5 June 2013

మాట

నా మనసుకు కూడా
అలాగే.. చేద్దామని వుంది..
అదేమిటో
నేను
మెదడు మాట వినే రకం.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు