మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Monday, 8 July 2013

సిటీలైట్ చీకటి

పునాదులు బలహీనమై,
జవసత్వాలుడిగిన
భవనాలైనా, భావాలైనా
ప్రమాదమే
ఎప్పుడైనా నెత్తిన కుప్పకూలొచ్చు,
పైపై రంగులేస్తూ
పోషించుకున్నంతనే చాలదు.

సంరక్షుల నిద్ర
తడియారని క్షోభ

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు