మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Tuesday, 23 July 2013

మృత్యునిద్ర

నిద్రపోతోందిలే అనుకునే ప్రమత్తతలో వుండగానే,
నిద్రపుచ్చుతానంటూ సిద్దమవుతుంది.

నిద్రపోతానని మారాం చేస్తే
సమయమిది కాదని దూరం పెడుతుంది.

తన పనిగురించే చింతించే బదులు,
కదిలించ లేని చట్రన్ని వదిలేసి,
కొన్ని బరువులైనా దింపుకోమంటుంది.


ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు