మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Tuesday, 20 August 2013

అదంతేనా ఎప్పుడూ ?

అతడు ఉరుము తాడు - ఆమె వర్షిస్తుంది.
ఆమె ఉరిమిన రోజు - అతడు పిడుగులు కురిపిస్తాడు.

ఇద్దరూ సమానమే
కాకుంటే అతడు కొంచెం ఎక్కువ.

కష్ట సుఖాల కాడికి రెండు జీవాలు.
కొందరెప్పుడూ సుఖంవైపే లాగుతుంటారు.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు