మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Thursday, 29 August 2013

టెల్గూస్

భాషా దౌర్భల్యమో
బావ దారిద్యమో
తెలుగు చాలటం లేదెవరికీ
వ్యక్తీకరించేందుకు
బట్
ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ 

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు