మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Wednesday, 18 September 2013

అయినా సరే

మోకాల్లోతు నడకల్లో

పీకల్దాకా పారవశ్యం.

అబ్బో అదిరి పోతోంది

నగరపు సవారీ.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు