మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Thursday, 12 July 2012

టప్


అనుభవ రాహిత్యపు
నీటి బుడగ
పెటిల్మని పగిలి పోయింది.
అయితే...


అనుభవం వచ్చిందన్న మాట
అయ్యో
నేను అనుభవరహితుడినేనన్న
నిజాన్ని సైతం
మరిచేలా చేసింది.


ఈ పాడు సంఘటన.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు