మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Wednesday, 26 September 2012

స్వేచ్ఛలో నేనోక భంధీని

గుంపులో నిలబడివుండటం సులభమే.
ఒంటరిగా నిలబడేందుకే ధైర్యం కావాలి.

‘మంద’ బుద్ది గా మారేందుకు చిన్న ప్రయత్నం చాలు.
దారాలు తెంచేసుకోవాలంటేనే తెంచే తెగింపుండాలి.

ఓ లకుముకి పిట్టా
ఆకాశమంతా నాదేనని ఓ సారి ఎగిరిచూడు.
పొడుస్తున్న పొద్దు నీకే ముందుగా వందనం అంటుందిరా.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు