మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Monday, 1 October 2012

నిశ్శబ్దం

నిశ్శబ్దం నాకిష్టమే,
కానీ మనిద్దరి మధ్యకాదు.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు