మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Monday, 26 November 2012

నిజమేనా !

నీడలు నిజాన్ని చెప్పలేవు.
వెలుతురు బ్రమల్ని నిలవనీదు.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు