మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Thursday, 25 April 2013

హైదరా బాధితులు - 3


క్యాంపసుల్లో కంపాసుల్లేవు
గాలి వాటం భలంగా వీస్తుంటే,
గుమ్మనంగా చూస్తుంటారు.
నిమ్మళంగా విశ్లేషిస్తుంటారు.
ఔరా ! హైదరా బాధితులు.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు