మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Monday, 8 July 2013

లెక్కలేనంత తిక్క

నిజజీవితం తెరమీద ప్రతిఫలిస్తే పర్లేదు.
తెర చీకట్లు జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తే ప్రమాదం.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు