మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Saturday, 3 August 2013

పిట్టపోరు

పిట్టపోరూ పిట్టపోరూ

రొట్టె ఎవరి పాలో

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు