మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Sunday, 9 March 2014

SSC (10th Class) New Text Books 2014

Important Notice:These above files are for information only. These should not be reprinted for commercial purpose by any private publisher or should not be mis-used by anybody.


SUBJECT
CLICK DOWN
TELUGU 1st LANGUAGE
TELUGU 2nd LANGUAGE
HINDI
ENGLISH
MATHEMATICS T.M
MATHEMATICS E.M
PHYSICS E.M
CHEMISTRY E.M
BIOLOGY E.M
SOCIAL E.M

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు