మిత్రులకు నమస్తే... బ్లాగులోకి సాదర స్వాగతం... ఇవి నాకు నచ్చినవి, నేను రాసినవీనూ.. మీ అభిప్రాయాన్ని చెపితే సంతోషిస్తాను

Thursday, 4 June 2015

ఉల్లిపాయ


తన
పొరల పొరల దు:ఖాన్ని
ముక్కలుగా కోస్తూ
కంటతడిపెడుతుంది.

పచ్చగానే కనిపిస్తున్న
ఓ జీవితపు మిరప
హంత కారమైనందుకు
హాచ్చర్యపోతూనే వుంటుంది.

పళ్ళెలలో వడ్డింపబడుతున్న
ప్రతిసారీ
మనసుని తేలిక చేసుకుంటూ
మరింతగా కరిగుతూనే వుంటుంది.

ఆమె
మా అమ్మకావచ్చు
నా బిడ్డకి అమ్మకావచ్చు.

ఫేస్ బుక్

Tweets

లంకెలు